و اما قناری هايی که در زير آوار آواز ميخواندند

شب چهارم در بم فرا ميرسيد ما هم مثل بقيه آرام بسمت پايگاه سيد الشهدا سپاه که محل اردوگاه امدادرسانان خارجی بود برای خوابيدن پس از يک روز سخت کاری بر مي گشتيم روز سختی بود چهره بحرانهای اجتمايی داشت کم کم به وضوح ديده مي شد سرقت و نا امنی با ورود حاشيه نشينان شهر آغاز شده بود . مردم با گذشت چند روز و ورود آواره های فقيری که به اميد بدست آوردن کمکهای مردمی به ماشينهای توزيع حمله ميکردند به شدت مضطرب شده بودند و تنها به اين فكر ميكردند که هفته بعد چگونه کودکانشان را سير کنن از طرفی رفتارهای پيش بينی نشده هم مزيد بر علت شده بود پسر جوانی كه خانواده اش را از دست داده بود اسلحه سربازی را جلوی بهشت زهرای بم گرفته بود و بسوی مردم شليک مي کرد و جالب آنکه مردم بيشتر نگران آن بودند که جوان به خودش شليک نکند تا به آنها که خوشبختانه گلوله های اسلحه تمام شد و کسی آسيب نديد . ما هم بعد از ورود به سايت و شستن دست و رو به جمع بچه های امداد ونجات ديگر پيوستيم تا با يه خبر خوب خستگی از تن بيرون کنيم من و قاسم و عادل روز چهارم را به عمليات جستجو و نجات و توزيع مايحتاج کودکان سپری کرده بوديم ( که خاطرات زيبايی از دارم که بعدا برايتان خواهم نوشت ) بچه های نيروي مقاومت بسيج که به حق در اين زلزله کولاک کرده بودند از نجات دو کودک خبر مي دادند که خواندن يک قناری در زير آوار موجب نجات آنها شده بود وقتی چند نفر از آنها تصميم مي گيرند كه قناری را از زير آوار در بياورند با دو کودک که زير يک تخت خواب از حال رفته بودند روبرو ميشوند.

راستی بازار جوك هم شبها داغ بود مثلا ميگفتند امروز از فلان جا يك كاميون ماشين لباسشويی آمده اين طنز ساده برای ما كه چهار شب را در تاريكی و بی برقی با يك بسته آب معدنی طی كرده بوديم و برای شارژ بيسيم هايمان تو صف می ايستاديم بقدری زيبا و خنده دار بود كه خستگی را از تن و روحمان بيرون كند

پيشنهاد ميكنم حد اقل چند تا جوك خوب برای چنين روزهايی نگهداريد نمی دانيد چقدر مفيد هستند.

خوب بحث امروزمان روحيه بود

چه در زير آوار مانده ايد چه بروی آوار به كمك و آوار برداری مشغول هستيد آنچه شما را به ادامه فعاليت و مبارزه مستمر ياری ميدهد ساختار شخصيتی و روحيه ای است كه شما در طی چند سال به ساخت و پرورش آن كمر همت بسته ايد.

يك انسان قوی هر چقدر از لحاض جسمی قدرتمند باشد همچون يك درخت سرو در برابر طوفان بحرانهای روحی مي شكند اما اگر با خنده و طنز مسلح شده باشيد ميتوانيد انعطاف پيدا كنيد تا هر حمله طوفان را تحمل كنيد و بعد از هر وزش تند باد باز بايستيد و برای وزش بعدی آماده باشيد

روحيه را دست كم نگيريد بدون آب ميتوان سه روز زنده ماند بدون غذا هفت روز اما بدون روحيه هيچی

ياد مطلب جالبی افتادم كه در مجله اي خوانده بودم نوشته بود.

در يك پارك حياط وحش بروی يك تابلو هشدار بروی يك درخت بلند نوشته شده بود

اگر كرگدن به شما حمله كرد تا ارتفاع دو متر از درخت بالا برويد اگر شير به شما حمله كرد تا ارتفاع چهار متر و اگر ببر به شما حمله كرد شش متر اما اگر مار بوا به سراغ شما آمد از هيچ درختی كاری بر نمی آيد.

بنابرين بهتر است از حالا بدانيد

اگر نااميدی و افسردگي به سراغتان آمد به فكر درختی براي رهايی نباشيد .


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 5 بازدید