خفگي‌ در شيرخواران‌ (زير يك‌ سال‌)

تشخيص‌
اشكال‌ در تنفس‌
صورت‌ و گردن‌ برافروخته‌
صداهاي‌ (تنفسي‌) غيرطبيعي‌ يا عدم‌ وجود صدا در ادامه‌:
پوست‌ آبي‌ ـ خاكستري‌

موارد احتياط‌
اگر شيرخوار بي‌هوش‌ شد، احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد.
داخل‌ دهان‌ را با انگشت‌ جستجو نكنيد.
شكم‌ را فشار ندهيد.

عمليات‌

حداكثر 5 ضربه‌ به‌ پشت‌ بزنيد. دهان‌ را بررسي‌ كنيد. حداكثر 5 بار قفسه‌ سينه‌ را بفشاريد. دهان‌ را بررسي‌ كنيد. اين‌ چرخه‌ را 3 بار تكرار كنيد و سپس‌، با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. چرخه‌ فوق‌ را را تارسيدن‌ نيروهاي‌ امدادي‌ تكرار كنيد.

1) حداكثر 5 ضربه‌ به‌ پشت‌ بزنيد.
دهان‌ شيرخوار را بررسي‌ كنيد اما داخل‌ دهان‌ را با انگشت‌ جستجو نكنيد چون‌ با اين‌ كار، انسداد را بدتر خواهيد كرد.
شيرخوار را در امتداد ساعد خود، رو به‌ پايين‌ بگيريد به‌طوري‌ كه‌ سرش‌ در پايين‌ قرار بگيرد؛ بدن‌ و سر شيرخوار را نگه‌ داريد.
حداكثر 5 ضربه‌ به‌ پشت‌ و بين‌ كتف‌ها وارد كنيد. اگر خفگي‌ ادامه‌ دارد، گام‌ 2 را دنبال‌ كنيد.

choking_infant_13-s11.jpg

2) دهان‌ شيرخوار را بررسي‌ كنيد.
در امتداد ساعد ديگر خود، شيرخوار را بچرخانيد تا رو به‌ بالا قرار گيرد.
با استفاده‌ از نوك‌ انگشتان‌ خود، هر انسداد آشكاري‌ را خارج‌ كنيد.
اگر خفگي‌ ادامه‌ دارد، گام‌ 3 را دنبال‌ كنيد.

choking_infant_13-s12.jpg

3) حداكثر 5 بار قفسه‌ سينه‌ را بفشاريد.
نوك‌ 2 انگشت‌ خود را روي‌ نيمه‌ پاييني‌ جناغ‌ و به‌ اندازه‌ عرض‌ يك‌ انگشت‌ پايين‌تر از نوك‌ پستان‌ها قرار دهيد.
حداكثر 5 بار قفسه‌ سينه‌ را به‌ صورت‌ تند، به‌ داخل‌ و به‌ سمت‌ سر شيرخوار بفشاريد (هر 3 ثانيه‌، يك‌ بار قفسه‌ سينه‌ را بفشاريد).
مجدداً دهان‌ را بررسي‌ كنيد.
اگر خفگي‌ ادامه‌ دارد، گام‌ 4 را دنبال‌ كنيد.

choking_infant_13-s13.jpg

اين‌ چرخه‌ را تا زمان‌ ورود نيروهاي‌ امدادي‌، برطرف‌ شدن‌ انسداد از راه‌ تنفسي‌ يا بي‌هوش‌ شدن‌ شيرخوار («موارد احتياط‌» را در سمت‌ راست‌ صفحه‌ ببينيد) ادامه‌ دهيد.
4) كل‌ چرخه‌ را تكرار كنيد.
گام‌هاي‌ 3-1 را تكرار كنيد.
اگر انسداد هنوز برطرف‌ نشده‌ است‌، همراه‌ با شيرخوار براي‌ تماس‌ با مركز اورژانس‌ و درخواست‌ آمبولانس‌، عازم‌ شويد.


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيكي
mosaferaseman2002@yahoo.com/ 0 نظر / 5 بازدید