قسمتی از نياز های مبرم قابل برنامه ريزی برای پس از زلزله

تا به حال به اين فکر کرده ايد که روز بعد از زلزله برای چه کار نکرده افسوس خواهيد خورد و کلمه ايکاش را برای چه کارهايی بکار خواهيد برد من برايتان چند تايی که مهمتر است را ياد آوری ميکنم مابقی را شما برای من بنويسيد.

اگر زلزله در شهر ديگر اتفاق افتاده باشد آنگاه ، شما در دل خواهيد گفت :

۱- ايکاش ميتوانستم در امداد و نجات به ياری زلزله زده ها بشتابم

۲- ايکاش ميدانستم چه چيزی نياز واقعی زلزله زده هاست تا با دوستانم آنرا تهيه کنم

۳- ايکاش من هم عضو يکی از گروه های مردمی بودم تا بصورت سازمان يافته کمک ميکردم .

۴- ....................اما اگر زلزله در شهر شما باشد و عزيزان شما زير آوار باشد .

۱- ايکاش چند نفر به کمک من بيايند تا هرچه سريعتربتوانم عزيزانم را نجات دهم

اما در آن زمان مطمئن باشيد کمياب ترين چيز در دو روز اول نيروهای امداد ونجات دوره ديده و ودوره نديده است

(البته ما برای اين موضوع در حال برنامه ريزی هستيم تا بچه های موج پيشرو پايگاه بسيج سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) در ابتدای ورود به شهر آسيب ديده اول به آدرسهای همراهان خودشان که در آن شهر ساکن هستند و نقشه های منزل مسکونی و مکان اطاق خوابها يشان در تمامی مراکز گروه موجود است رفته و آنها را بنا بر تعهدی که در ابتدای عضويت داده اند قبل از خروج از شهر زنده و يا مرده بيرون آوردند)

۲- ايکاش جعبه امداد نجات را در کنار درب ورودی منزلم ساخته بودم و اکنون از ابزار و لوازم موجود در آن استفاده ميکردم ( نحوه ساختن و يا تهيه کردن آنرا حتما برايتان خواهم نوشت )

۳- ايکاش پولم را در يک حساب قابل برداشت در سراسر کشور گذاشته بودم( جاری در گردش و يا کارت اعتباری و يا حساب هوشمند عابر بانک ) تا مجبور نبودم تا بيرون آمدن اسناد بانک از زير آوار منتظر بمانم

۴- ايکاش از اسنادم و مدارکم يکسری کپی تهيه کرده بودم و آنرا در دادگستری برابر با اصل کرده بودم و نزد بستگانم در شهر ديگر قرار ميدادم ( قباله ازدواج - سند منزل -گواهی مدارگ تحصيلی - شناسنامه - کارت ملی

۵- ايکاش يک موتور داشتم تا با آن ميتوانستم خانواده ام را از شهر خارج کنم ( توجه داشته باشيد که پس از زلزله تقريبا تمامی راه ها مسدود است)

۶- ايکاش اصول اوليه کمکهای اوليه را بلد بودم تا از اين خونريزی وحشتناک جلوگيری ميکردم

۷- ايکاش با تمام خانواده ام قرار گذاشته بوديم که بعد از زلزله اگر همديگر را گم کرده بوديم هر هفته در مکانی مشخص در ساعتی معين منتظر يافتن همديگر باشيم حتی اگر چند ماه از زلزله گذشته باشد .

البته برای اين يکی افسوس نخوريد چون داريم در همديگر را بيابيم سايت موج پيشرو که در حال طراحی آن هستيم اين قسمت را ميگذاريم .

۸- ...........................اما اگر زلزله در شهر شما باشد و شما زير اوار باشيد و صدای شما را پس از چند روز نشنيده باشند .۱- ايکاش صدايم را بشنوند هرچند انقدر داد زده ام که ديگر صدايم در نمی آيد

۲- ايکاش خانواده ام و عزيزانم زنده باشند و بتوانم هرانچه برايشان انجام نداده ام را انجام دهم

۳- ايکاش ميتوانستم فقط يکبار ديگر طلوع يا غروب خورشيد راببينم صد بار تصميم گرفتم اما هرگز انجام ندادم

۴ - ايکاش بيرون بيايم ديگر هرگز گرد هيچ خلافی نمی گردم و هيچ گناهی نميکنم

۵ - ايکاش ايمان قوی داشتم تا اينقدر نمی ترسيدم و ايکاش ميدانستم مرگ چگونه است و پس از مرگ ما به کجا ميرويم

۶ - ايکاش در طول زندگيم اينقدر در تصميم گيری دو دل نبودم تا حسرت صد تا کار نکرده را نداشتم باشم

۷ - ايکاش عضو گروه موج پيشرو بودم چرا که آنها بنا بر تعهدشان که تا تمامی اعضاء گروهشان را زنده و يا مرده از زير آوار در نياورده اند حق استراحت ندارند و مرا نيز از زير آوار بيرون مياوردند

۸- ....................

خوب برايتان يک خبر خوب دارم ميتوانيد اکنون تمامی آن آرزو ها را برآورده کنيد قبل از آنکه زلزله فرا برسد


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 3 بازدید