مديريت بحران زلزله (( قسمت اول ))

مقدمه:
بررسي زمينلرزههاي رخداده در كشور نشان ميدهند كه اكثر مناطق در معرض خطرهاي ناشي از زلزلههاي مخرب قرار دارند. ساختمان زمينشناسي فلات ايمران به همراه سيستم چينخوردگي و ساختمان زمينشناسي فلات ايران به همراه سيستم چين خوردگي و كوهزايي آلپ در دوران سوم زمينشناسي كه دوره فعالي بوده، شكل گرفته است و ايران نيز در قسمت مياني كمربند آلپ ـ هيماليا قرار دارد كه هنوز به حالت ايزوستازي يا تعادل نهايي نرسيده و اين موضوع باعث شده كه هر از چند گاهي در يك نقطه از كشور زمينلرزهاي مخرب رخ دهد و باعث خسارتهاي مالي و تلفات جانبي بيشماري شود.
بنابراين تهيه و تدوين برنامه جامع مقابله با بحران و شناخت اصول و شيوههاي صحيح مقابله در جهت حفظ آمادگي لازم و كاهش اثرات (خسارتهاي مالي و تلفات جاني) آن با يك مديريت بحران واحد در راستاي توسعه پايدار كشور امري اجتنابناپذير و ضروري است.
اين مقاله ابتدا به طور مختصر به تشريح مديريت بحران شامل مجموعه اقداماتي كه قبل، حين و بعد از وقوع بحران به منظور حفظ آمادگي كامل در جهت كاهش اثرات بلايا انجام ميگيرد، پرداخته است و سپس مديريت بحران در ايران را كه به صورت يك سازمان مستقل نبوده بلكه ستادي متشكل از 21 وزارتخانه، سازمان و نهاد است توضيح ميدهد و بالاخره جرخه مديريت بحران به عنوان حلقهاي ناگسستني شامل چهار مرحله پيشگيري، آمادگي، مقابله، اسكان و بازسازي را به اختصار تشريح كرده و بر نقشن مثبت مردم و مشاركتهاي مردمي در مراحل مختلف مديريت بحران تأكيد ميكند.

بلاياي طبيعي در جهان همه ساله باعث بروز خسارتها و تلفات بي شماري مي شود . از بين 43 بليه طبيعي جهاني 10 نوع اّن با حد اكثر وقوع گاه ايجاد بحران هاي محلي ، ملي ، فراملي در كشورهاي جهان مينمايد ، اين بلايا عبارتند از سيكلونهاي حاره اي ، زمين لرزه ، سيل ، طوفان ،خشكسالي ، اّتشفشان ، بهمن ، زمين لغزش ، امواج دريايي و امواج جزر و مدي .
شرايط اقليمي ، جغرافيايي و زمين شناختي باعث شده كه ايران از اين گونه بلايا بي بهره نماند و همه ساله با شدت و ضعف مختلف وقوع اّنها باعث بروز خسارتهاي فراوان و تلفات جاني بي شمار گردد . مهمترين ، ناگهاني ترين و مخرب ترين اين نوع بلايا زلزله است كه عموما به علت عدم اّمادگي جامعه همواره خسارت و تلفات زيادي را به همراه داشته است . به صورت عادي پس از وقوع حوادثي مانند زلزله اقداماتي در جهت جبران خسارت و بازسازي در كنار امدادرساني انجام ميگيرد و گاه نيز در جهت حفظ اّمادگي جامعه نيز اقداماتي انجام مي پذيرد .
بي شك اّمادگي جامعه با برنامه ريزي جهت مقابله با بحران و در مراحل مختلف اّن متناسب با توانمدي هاي مردم و مسئولين و تقويت اين توانمندي ها در قالب يك مديريت بحران واحد ، با مشاركت مردم در كاهش خسارتهاي مالي و تلفاتي جاني و بازگرداندن سريع جامعه به وضع عادي تاثير به سزايي دارد . مطالعه و تحقيق ، اّموزش ، بازسازي حوادث گذشته ، تمرين و ممارست در برخورد با بحران با حدف ايجاد نظم در زمان بحران و جلوگيري از به هدر رفتن منابع از جمله برخي اقدامات در جهت كاهش اثرات بلاياي طبيعي است .

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 10 بازدید