ترياژ

ترياژ (اولويت بندي مصدومين)
روشي است كه در دسته بندي مصدومين و بيماران با توجه به تقدم در امر موقعيت و انتقال آنها از صحنه آسيب و با در نظر گرفتن وخامت حال بيماران و صدمات وارده به آنها استفاده مي شود.

مراحل ترياژ

1- اولويت اول با رنگ قرمز مشخص مي شود كه مصدوم در اين مرحله دچار مشكلات زير مي باشد.

- مشكل تنفسي

- ايست قلبي

- خونريزي شديد

- بيهوشي

- خم باز در سينه يا شكم

- شوك شديد

- اغما

- شكستگي در لگن، ران ، دنده ها، مهره ها

- سوختگي شديد همراه با مشكلات تنفسي

2- اولويت دوم با رنگ زرد مشخص مي شود كه مصدوم در اين مرحله دچار مشكلات زير مي باشد :

- سوختگي درجه دو

- سوختگي همراه با شكستگي

- خونريزي خفيف

3- اولويت سوم با رنگ سبز مشخص مي شودكه مصدوم در اين مرحله دچار مشكلات زير مي باشد.

- شكستگي جزئي در ناحيه انگشتان دست و پا

- سائيدگي

- خونمردگي

- سوختگي

4- اولويت چهارم با رنگ خاكستري يا مشكي مشخص مي شود كه مصدوم متاسفانه با توجه به انجام CPR و كمك هاي اوليه به تشخيص پزشك فوت كرده است.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 8 بازدید