حقيقت مرگ است ، نه چگونگی آن .

1 - انعکاس سوزنی شکل مـهـتاب قسمتی از ميز
روبروی پنجره ء باغچه ء حياط پشتی را روشن کرده.
مداد شمعی های رنگی ، بی نـظـم و شـلوغ ، زير
تابش سوزنها به خواب رفته اند.

2 - پروانه ای بی نقش بر گرد مـيـز در دوران اسـت.
بـه مـداد شـمـعـی هـای بـی شعـله خـيـره شــده.
حسرت از بغض بالهايش پيداست.

3 - انعکاس ميله ای شکل آفتاب قـسـمـتـی از ميز
روبروی پنجره ء باغچه ء حياط پشتی را روشن کرده.
پروانه ای بی نقش ، بر روی مـيـز ، گـويی از غـصـه
جان سپرده. هجوم گريه ء مـداد شـمـعـی ها حـتی
تک گل باغچه را نيز بيدار کرده.

2224030-md.jpg


فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com

/ 0 نظر / 6 بازدید