نكات در خصوص بررسي اوليه آوار

مشخص نمودن محلهاي خطر و تقسيم وظايف جستجو گران ( تشكيل تيم كاوش)


۱- داشتن آمار امدادگران ( ورودي ، خروجي ، محل كار آنها )


۲- تقسيم وظايف نجاتگران و امدادگران بر اساس تواناييها و اطلاعات آنها

3- تخليه آوار ( با استفاده از وسايل موجود )

4- توجه به مكان عمليات ( افراد در كجاي ساختمان هستند)

5- انتقال صحيح مجروحين از زير آوار

6- ساعت وقوع حادثه

7- از كشيدن آوار و اشياي فرو ريخته خودداري كنيد.

8- صدا كم ، حركت سريع ، حواس جمع

9- معاينه مجروحين احتمالي ( علائم حياتي ) در زير و كنار آوار

10-قطع برق و بستن شيرهاي آب و گاز و راههاي پر خطر

11- شناسايي ديوارهاي ترك خورده

12- بررسي وجود زيرزمين ( احتمال زنده بودن افراد وجود دارد)

13- جلوگيري از ايجاد شعله و آتش سوزي

14- مراقبت از شيروانيها و ناودانيها

15- از سر راه برداشتن وسايل دست و پا گير به صورت كنترل شده

16- شناسايي تانكر و مخازن مواد سوختي

17- به ريزش خاك و آوار در حفره ها توجه داشته باشيد.

18- جلوي ايجاد سر و صداي نامربوط را بگيريد

19- از پرتاب قطعات به اطراف خودداري كنيد

20- روي آوارها راه نرويد ( جهت حفظ شكل آوار)

21- قطعات آوار را جارو كنيد.( از بالا به پايين ، زير آوار را خالي نكنيد)

22- قطعات آوار را در يك محل جمع آوري كنيد.

23- در زلزله مراقب پس لرزه ها باشيد.

24- سعي كنيد از وسايل و تجهيزات موجود در صحنه استفاده كنيد.

25- با سازمانهاي امدادي موازي همكاري كنيد. ( اورژانس، آتش نشاني ، ارتش و ... )

26- خيلي ريسك نكنيد ( نجاتگر سالم بهتر از مصدوم است )

27- در صورت ورود به ساختمان پيش بيني يك راه خروج را بكنيد.

28- تير آهن – تيرچه ها و تيرهاي چوبي را بيرون نكشيد.

29- به كوچكترين صداها توجه كنيد ( گوش كنيد)

30- سكوت را رعايت كنيد ( در محوطه راديو دستي )

31- خودتان را خيلي خسته نكنيد ( ممكن است منطقه وسيع باشد)

32- محل سانحه را ايمن كنيد.

33- پيامها كوتاه و واضح باشد.

34- از شوخي بپرهيزيد.

35- به گازهاي متساعد از محل آوار دقت كنيد.

36- تعداد مصدومين و مجروحين را ثبت كنيد.

37- به وضعيت اطراف توجه كنيد ( درست ببينيد)

38- تهيه كروكي و تعيين درصد تخريب و علامتگذاري ساختمان

39- به نقش قواي روحي در صحنه آسيب توجه داشته باشيد.

40- براي يافتن و نگهداري اجساد برنامه داشته باشيد.

41- جلوگيري از پخش شايعه و ندادن آمار به افراد غير مسوولفرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 13 بازدید