نقش اطلاعات در مديريت بحران (۳)

چالشهاي مديريتي استفاده از IT در مديريت بحران:

1. مقاومت در مقابل تغيير:
تحقيقات نشان مي دهد که مردم معمولاً در مقابل تغييرات مقاومت مي کنند و هميشه از تلاشهاي صورت گرفته براي ايجاد تکنولوژي هاي جديد، قدرداني نمي کنند. IT معمولاً به عنوان تحميلي بر سيستمهاي مديريت بحران تلقي مي شود و نه ابزاري مفيد جهت امور افراد.

2. عدم توجه کافي به آموزش

3. عدم آگاهي :
اگرچه مديران بحران از امکانات IT در جهت کمک به پيشرفت کارهاي تخصصي شان قدرداني مي کنند، اما ابزارهاي جديد بايد ثابت کنند که مؤثرتر هستند و نيز بايد امتحان شوند تا مورد پذيرش قرار گيرند.

4. محدوديت منابع:
محدوديت منابع يک نکته اساسي به خصوص در سطح محلي مي باشد. اگرچه قيمتها همواره کاهش مي يابند ، اما Laptop ها، دستگاههاي سنجش موقعيت جغرافيايي و موارد مشابه، معمولاً مقرون به صرفه نيستند. هزينه ها فقط شامل خريد تجهيزات نمي باشند بلکه هزينه هاي لازم جهت نگهداري و آموزش نيز وجود دارند. منابع موجود براي مديريت بحرانها در حال حاضر تنها موارد ضروري عملياتها مانند حقوق، ابزار و بيمه را شامل مي شوند. در مورد تکنولوژيهاي جديد، با وجود سرمايه مشخص، ارگانها معمولاً پس از سبک سنگين کردن آنها هم با عناصر ديگر عمليات ضروري و هم با عمليات روزانه، اقدام به سرمايه گذاري مي کنند. پيش از آنکه آنها بخواهند برروي تکنولوژيهاي جديد IT سرمايه گذاري کنند، بايد از فوايد آن مطمئن شوند.

5. سيستمهاي برپايه تکنولوژيهاي منسوخ:
بسياري از سازمانها، از IT بسيار کم استفاده مي کنند. ادارات ممکن است مجهز به کامپيوتر و يا ابزارهايي نظير Email نباشند. اگر سازماني در جهت IT هزينه اي صرف کند، ممکن است قديمي و منسوخ باشد.

6. هزينه هاي صرف شده در IT معمولاً براي کارهاي معمولي صرف مي شوند و نه بحراني:
سازمانها معمولاً سرمايه IT خود را در جهت کارهاي تراکنشي روزمره، مانند سيستمهاي حسابداري، انبارداري و ...، صرف مي کنند و هيچ هزينه اي صرف امور IT مربوط به مديريت شرايط بحراني نمي شود.
7.سازگاري با انواع مختلف استانداردها:
سيستمهاي اطلاعاتي بر مبناي استانداردها هستند. تعداد زيادي استاندارد براي تشخيص مقدار خرابي ها پس از يک حادثه وجود دارد. براي يکسان سازي و مقايسه اطلاعات سازمانهاي مختلف نياز به تدوين يک استاندارد جامع احساس مي شود که در تمام مراحل بتواند استفاده شود.

پيوست

نمونه اي از لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز در بانک اطلاعات مديريت بحران
لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز:
براي شبيه سازي تمام اتفاقاتي که طي يک زلزله اتفاق مي افتد، نياز به لايه هاي اطلاعاتي زيادي است که با تکيه بر آن بتوان آسيبهاي ناشي از زلزله را پيش بيني نمود. اين لايه هاي اطلاعاتي شامل 11 لايه مختلف ميباشند که عبارتند از:

1. اطلاعات انساني
2. اطلاعات زمين شناسي
3. اطلاعات پراکندگي سازه اي
4. اطلاعات پراکندگي کاربري ساختمانها
5. اطلاعات بخش امداد رساني ( ساختمانهاي حياتي )
6. سازه هاي با پتانسيل آسيب رساني بالا
7. اطلاعات ساختمانهاي آموزشي
8. اطلاعات ساختمانهاي اقتصادي
9. اطلاعات ساختمانهاي صنعتي
10. اطلاعات اماکن مذهبي
11. اطلاعات شريانهاي حياتي

در زير اطلاعات مورد نياز به همراه جزئيات هر کدام از لايه هاي اطلاعاتي ارائه مي¬گردد:


- اطلاعات انساني:
منبع اطلاعات: مرکز آمار ايران
1-1- تراکم جمعيت
1-2- پراکندگي جمعيت بر اساس
1-2-1- سن
1-2-2- جنس
1-2-3- سطح فرهنگ عمومي و سواد

2- اطلاعات زمين شناسي:
اطلاعات زمين شناسي و لرزه شناسي منطقه در واقع اساس مورد نياز براي پيش بيني و شبيه سازي زلزله مورد انتظار مي¬باشد. بدين منظور لايه هاي اطلاعاتي زير مورد نياز ميباشد. اين اطلاعات را ميتوان از سازمانها و ارگانهاي زير بدست آورد:
سازمان زمين شناسي کشور، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، شرکتهاي خصوصي که در زمينه تحليل خطر فعاليت دارند، مرکز ژئوفيزيک دانشگاه تهران، سازمان نقشه برداري.

2-1- اطلاعات مربوط به خاک:
2-1-1- سرعت موج برشي
2-1-2- عمق آبرفت ( عمق کف سنگي )
2-1-3- پروفيل خاک
2-1-4- توپوگرافي منطقه
2-1-5- عمق آب زير زميني

2-2- اطلاعات مربوط به لرزه خيزي
2-2-1- پراکندگي گسلها
2-2-2- طول گسلها
2-2-3- عمق گسلها
-2-4- شيب گسلها
2-2-5- تاريخچه لرزه خيزي منطقه
2-2-6- داده هاي شتابنگاري
2-2-7- شدت زلزله هاي پيشين و منحني هاي هم شدت

اطلاعات پراکندگي سازه اي
مراکز جمع آوري اين اطلاعات:
شهرداري ها- سازمان نظام مهندسي- دفاتر مهندسي- سازمان زمين و مسکن- بنياد مسکن انقلاب اسلامي- وزارت مسکن و شهرسازي- مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن- دانشگاه ها- مراکز تحقيقاتي- شرکتهاي مهندسي و ساختماني- مالکين- انجمن بتن ايران- انجمن فولاد ايران- وزارت صنايع و معادن- سازمان ثبت اسناد و املاک- موسسه آمار ايران- وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح- وزارت کشور

3-1- فونداسيون ها
3-1-1- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون تک
3-1-2- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون نواري
3-1-3- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون گسترده
3-1-4- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون داراي شمع
3-1-5- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون زير سطح آب زيرزميني
3-1-6- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون زير عمق يخبندان
3-1-7- پراکندگي ساختمانهاي با ديوار حائل و فشار جانبي خاک در زير زمين
3-1-8- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون صلب
3-1-9- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون نرم
3-1-10- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون روي خاکهاي ماسه اي
3-1-11- پراکندگي ساختمانهاي با فونداسيون روي خاکهاي رسي
3-1-12- پراکندگي ساختمانهاي بدون فونداسيون


-2- اسکلت فلزي
3-2-1- پراکندگي قابهاي خمشي ساده زير سه طبقه
3-2-2- پراکندگي قابهاي خمشي ساده بين سه تا شش طبقه
3-2-3- پراکندگي قابهاي خمشي ساده بين 6 تا 12 طبقه
3-2-4- پراکندگي قابهاي خمشي ساده بالاي 12 طبقه
3-2-5- پراکندگي قابهاي خمشي مهاربندي شده با مهاربندهاي هم محور
3-2-6- پراکندگي قابهاي خمشي مهاربندي شده با مهاربند هاي واگرا
3-2-7- پراکندگي قابهاي خمشي مهاربندي شده با مهاربندي هاي خاص
3-2-8- پراکندگي قابهاي خمشي مهاربندي شده ناقص
3-2-9- پراکندگي قابهاي خمشي مهاربندي شده با سقف نيمه صلب
3-2-10- پراکندگي قابهاي خمشي مهاربندي شده با مرکز سختي و جرم متفاوت
3-2-11- پراکندگي اسکلت فلزي با اتصالات گيردار
3-2-12- پراکندگي اسکلت فلزي با اتصالات نيمه گيردار
3-2-13- پراکندگي اسکلت فلزي با اتصالات ساده
3-2-14- پراکندگي اسکلت فلزي با اتصالات پيچي
3-2-15- پراکندگي اسکلت فلزي با اتصالات پرچي
3-2-16- پراکندگي اسکلت فلزي با اتصالات جوش کامل
3-2-17- پراکندگي اسکلت فلزي با اتصالات جوش ناقص
3-2-18- پراکندگي اسکلت فلزي با تغيير شکل زياد
3-2-19- پراکندگي اسکلت فلزي نامنظمي در پلان
3-2-20- پراکندگي اسکلت فلزي با نامنظمي در ارتفاع
3-2-21- پراکندگي اسکلت فلزي با اتصالات خورجيني
3-2-22- پراکندگي اسکلت فلزي با تيرهاي لانه زنبوري
3-2-23- پراکندگي اسکلت فلزي با ديوار برشي
3-2-24- پراکندگي اسکلت فلزي با نيروي شلاقي


-3- اسکلت بتني
3-3-3- پراکندگي اسکلت بتني با ديوار برشي
3-3-2- پراکندگي اسکلت بتني با مهاربندي فولادي
3-3-3- پراکندگي اسکلت بتني بدون ديوار برشي تا سه طبقه
3-3-4- پراکندگي اسکلت بتني بدون ديوار برشي از سه تا شش طبقه
3-3-5- پراکندگي اسکلت بتني بدون ديوار برشي از شش تا دوازده طبقه
3-3-6- پراکندگي اسکلت بتني بدون ديوار برشي بالاي دوازده طبقه
3-3-7- پراکندگي اسکلت بتني با مفصل خميري
3-3-8- پراکندگي اسکلت بتني با شکل پذيري بالا
3-3-9- پراکندگي اسکلت بتني با شکل پذيري متوسط
3-3-10- پراکندگي اسکلت بتني با شکل پذيري کم
3-3-11- پراکندگي اسکلت با ستونهاي کوتاه
3-3-12- پراکندگي اسکلت بتني با ستونهاي لاغر
3-3-13- پراکندگي اسکلت بتني با نامنظمي در پلان
3-3-14- پراکندگي اسکلت بتني با نامنظمي در ارتفاع
3-3-15- پراکندگي اسکلت بتني با نيروي شلاقي
3-3-16- پراکندگي اسکلت بتني با سقف نيمه صلب
3-3-17- پراکندگي اسکلت بتني با ميان قابها

3-4- سازه¬هاي بنايي
3-4-1- پراکندگي ساختمانهاي بنايي نيمه اسکلت با مهار جانبي
3-4-2- پراکندگي ساختمانهاي بنايي نيمه اسکلت بدون مهار جانبي
3-4-3- پراکندگي ساختمانهاي بنايي نيمه اسکلت زير سه طبقه
3-4-4- پراکندگي ساختمانهاي بنايي نيمه اسکلت بالاي سه طبقه
3-4-5- پراکندگي ساختمانهاي بنايي نيمه اسکلت بالاي شش طبقه
3-4-6- پراکندگي ساختمانهاي بنايي نيمه اسکلت با سقف صلب
3-4-7- پراکندگي ساختمانهاي بنايي بدون اسکلت با سقف صلب
-4-8- پراکندگي ساختمانهاي بنايي بدون اسکلت با ديوار باربر خشتي و گلي
3-4-9- پراکندگي ساختمانهاي بنايي بدون اسکلت با ديوار باربر آجري
3-4-10- پراکندگي ساختمانهاي بنايي با ملات ماسه سيمان
3-4-11- پراکندگي ساختمانهاي بنايي با ملات کاهگلي
3-4-12- پراکندگي ساختمانهاي بنايي با سقف قوسي
3-4-13- پراکندگي ساختمانهاي بنايي با شناژ قائم
3-4-14- پراکندگي ساختمانهاي بنايي با شناژ افقي
3-4-15- پراکندگي ساختمانهاي بنايي بدون اسکلت با سقف طاق ضربي
3-4-16- پراکندگي ساختمانهاي بنايي بدون اسکلت با سقف گلي بدون قوس


-5- سالنها و سوله هاي سرپوشيده
3-5-1- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده با مهار جانبي و مهار کامل سقف
3-5-2- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده با مهار ناقص جانبي و سقف
3-5-3- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده بدون مهار جانبي
3-5-4- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده با اتصالات گيردار
3-5-5- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده با اتصالات مفصلي
3-5-6- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده با يک ورودي
3-5-7- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده با دو ورودي
3-5-8- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده چند ضلعي
3-5-9- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده با بيش از دو ورودي
3-5-10- پراکندگي سوله هاي سرپوشيده با سطح عملکرد قابليت استفاده بي وقفه

3-6- برجها:
3-6-1- پراکندگي برجهاي با تعداد طبقات بالاي 10 طبقه و کمتر از 20 طبقه
3-6-2- پراکندگي برجهاي با تعداد طبقات بالاي 20 طبقه
3-6-3- پراکندگي برجهاي با تعداد ساکنين بالاي 200 نفر و کمتر از 500 نفر
3-6-4- پراکندگي برجهاي با تعداد ساکنين بالاي 500 نفر
3-6-5- پراکندگي برجهاي داراي فضاهاي باز استاندارد
3-6-6- پراکندگي برجهاي بدون فضاهاي باز استاندارد
3-6-7- پراکندگي برجهاي داراي امکانات امدادي استاندارد در داخل
3-6-8- پراکندگي برجهاي بدون امکانات امدادي استاندارد در داخل
3-6-9- پراکندگي برجهاي داراي پله ها و شرايط اضطراري
3-6-10- پراکندگي برجهاي بدون پله و شرايط اضطراري
3-6-11- پراکندگي برجهاي داراي اثرات ساختمانهاي مجاور
3-6-12- پراکندگي برجهاي بدون امکانات دسترسي مناسب
3-6-13- پراکندگي برجهاي داراي امکانات دسترسي مناسب
3-6-14- پراکندگي برجهاي واقع در مجتمع هاي مسکوني محصور


4- اطلاعات مربوط به پراکندگي کاربري ساختمانها
مراکز جمع آوري اطلاعات اين بخش:
شهرداري ها- سازمان زمين و مسکن- بنياد مسکن انقلاب اسلامي- وزارت مسکن و شهرسازي- مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن- دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي- سازمان ثبت اسناد و املاک- سازمان ثبت شرکتها- سازمان ملي جوانان- وزارت کشور- موسسه آمار ايران- وزارت اقتصاد و دارايي- سازمان اماکن- وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات- موسسه کتاب اول- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- سازمان تبليغات اسلامي- سازمان بازرسي کل کشور- سازمان برنامه و بودجه- وزارت صنايع و معادن- تمام ساير وزارت خانه ها براي اطلاعات ساختمانهاي تابعه همان وزارت خانه- سازمان نظام مهندسي کل کشور- سازمان نظام پزشکي- وزارت آموزش و پرورش- دفاتر و مراکز اصناف مختلف شغلي- نيروي انتظامي- ارتش- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي- نيروي مقاومت بسيج- وزارت بهداشت- سازمان اوقاف و امور خيريه- نهضت سواد آموزي- دفتر مقام معظم رهبري- مرکز آمار ايران

4-1- ساختمانهاي با کاربري مسکوني:
4-1-1- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني تک خانوار
4-1-2- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني چند خانوار
4-1-3- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني خوابگاه ها
4-1-4- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني زندانها
4-1-5- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني بين 10 تا 50 نفر سکنه.
4-1-6- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني بين 50 تا 100 نفر سکنه
4-1-7- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني بين 100 تا 200 نفر سکنه
4-1-8- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني بالاي 200 نفر سکنده.
4-1-9- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني با متراژ هر واحد کمتر از 40 متر
4-1-10- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني با متراژ هر واحد بين 40 تا 75 متر
4-1-11- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني با متراژ هر واحد بين 75 تا 125 متر
4-1-12- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني بالاي 125 متر
4-1-13- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني داراي حياط مناسب
4-1-14- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني بدون حياط مناسب
4-1-15- پراکندگي ساختمانهاي مسکوني هتل ها، مسافرخانه ها و پانسيون ها

4-2- ساختمانهاي با کاربري اقتصادي:
4-2-1- پراکندگي بازار سنتي شهر
4-2-2- پراکندگي فروشگاه هاي بزرگ
4-2-3- پراکندگي عمده فروشي ها
4-2-4- پراکندگي مغازه ها و تعميرگاه هاي عمومي
4-2-5- پراکندگي دفاتر حرفه اي و تخصصي
4-2-6- پراکندگي بانکها
4-2-7- پراکندگي سينماها و تئاترها
4-2-8- پراکندگي سالنهاي ورزشي
4-2-9- پراکندگي اماکن ورزشي ديگر
4-2-10- پراکندگي پارکينگهاي همسطح
4-2-11- پراکندگي پارکينگ هاي طبقاتي

-2-12- پراکندگي مغازه ها و دفاتر باارزش بالا (طلافروشي ها و . . . )
4-2-13- پراکندگي دکه ها و محل هاي سيار
4-2-14- پراکندگي هتل ها
4-2-15- پراکندگي مسافرخانه ها
4-2-16- پراکندگي پانسيون ها

4-3- ساختمان هاي با کاربري صنعتي:
4-3-1- پراکندگي صنايع سنگين
4-3-2- پراکندگي صنايع سبک
4-3-3- پراکندگي صنايع غذايي
4-3-4- پراکندگي صنايع شيميايي
4-3-5- پراکندگي صنايع فلزي و معدني
4-3-6- پراکندگي صنايع ويژه ( با تکنولوژي بالا)
4-3-7- پراکندگي صنايع ساختماني
4-3-8- پراکندگي صنايع دستي
4-3-9- پراکندگي صنايع مادر
4-3-10- پراکندگي صنايع کشاورزي
4-3-11- پراکندگي صنايع نظامي
4-3-12- پراکندگي صنايع اتمي

4-4- ساختمانهاي با کاربري آموزشي:
4-4-1- پراکندگي مهد هاي کودک
4-4-2- پراکندگي آمادگي ها
4-4-3- پراکندگي مدارس ابتدايي
4-4-4- پراکندگي مدارس راهنمايي
4-4-5- پراکندگي دبيرستانها
4-4-6- پراکندگي پيش دانشگاهي ها
4-4-7- پراکندگي دانشگاه ها
4-4-8- پراکندگي مراکز تحقيقاتي
4-4-9- پراکندگي موسات آموزشي
4-4-10- پراکندگي مراکز سواد آموزي

4-5- ساختمانهاي با کاربري مذهبي:
4-5-1- پراکندگي مساجد
4-5-2- پراکندگي تکايا
4-5-3- پراکندگي حسينيه ها
4-5-4- پراکندگي کليسا ها
4-5-5- پراکندگي کنيسه ها
4-5-6- پراکندگي امامزاده ها
4-5-7- پراکندگي زيارت گاه ها
4-5-8- پراکندگي مصلي ها

4-6- ساختمانهاي با کاربري پزشکي:
4-6-1- پراکندگي بيمارستانها
4-6-2- پراکندگي کلينيک ها
4-6-3- پراکندگي درمانگاه هاي عمومي
4-6-4- پراکندگي درمانگاه هاي تخصصي
4-6-5- پراکندگي مراکز درماني
4-6-6- پراکندگي آزمايشگاه ها
4-6-7- پراکندگي مراکز انتقال خون
4-6-8- پراکندگي خانه هاي بهداشت
4-6-9- پراکندگي مطب هاي خصوصي

4-7- ساختمانهاي با کاربري امداد رساني:
4-7-1- پراکندگي اورژانسها
4-7-2- پراکندگي مراکز عملياتي آتش نشاني
4-7-3- پراکندگي مراکز عملياتي هلال احمر

4-8- ساختمانهاي با کاربري امنيتي:
4-8-1- پراکندگي کلانتري ها
4-8-2- پراکندگي مراکز راهنمايي و رانندگي
4-8-3- پراکندگي مراکز مقاومت بسيج
4-8-4- پراکندگي پادگانها
4-8-5- پراکندگي ايستگاه هاي نيروي انتظامي
4-8-6- پراکندگي مراکز عملياتي 110

4-9- ساختمانهاي با کاربري عمومي:
4-9-1- پراکندگي ساختمانهاي ترمينالها
4-9-2- پراکندگي ساختمانهاي ايستگاه مترو
4-9-3- پراکندگي نمايشگاه ها
4-9-4- پراکندگي موزه ها
4-9-5- پراکندگي آثار باستاني
4-9-6- پراکندگي پارکها
4-9-7- پراکندگي ميادين بزرگ

4-10- ساختمانهاي با کاربري غير خصوصي
4-10-1- پراکندگي وزارت خانه ها
4-10-2- پراکندگي ادارات دولتي
4-10-3- پراکندگي نهادهاي زير نظر مقام رهبري
4-10-4- پراکندگي شهرداري ها
4-10-5- پراکندگي ساختمانهاي شوراي شهر
-10-6- پراکندگي دفاتر نمايندگان مجلس
4-10-7- پراکندگي ساختمانهاي قوه مقننه
4-10-8- پراکندگي دادگاه ها
4-10-9- پراکندگي ساختمانهاي قوه قضائيه
4-10-10- پراکندگي محل کار روساي سه قوه
4-10-11- پراکندگي ساختمانهاي ستادي مراکز امدادي
4-10-12- پراکندگي ساختمانهاي ستادي مراکز امنيتي
4-10-13- پراکندگي سازمان هاي غير دولتي
4-10-14- پراکندگي سازمان ها، نهادها، ستادها، و ساير مراکز دولتي و شبه دولتي

5- اطلاعات بخش امداد رساني (ساختمانهاي حياتي)

5-1- ساختمانهاي با کاربري پزشکي:
5-1-1- اطلاعات بيمارستانها
5-1-2- اطلاعات کلينيک ها
5-1-3- اطلاعات درمانگاه هاي عمومي
5-1-4- اطلاعات درمانگاه هاي تخصصي
5-1-5- اطلاعات مراکز درماني
5-1-6- اطلاعات آزمايشگاه ها
5-1-7- اطلاعات مراکز انتقال خون
5-1-8- اطلاعات خانه هاي بهداشت

5-2- ساختمانهاي با کاربري امداد رساني:
5-2-1- اطلاعات اورژانسها
5-2-2- اطلاعات مراکز عملياتي آتش نشاني
5-2-3- اطلاعات مراکز عملياتي هلال احمر

6- اطلاعات پراکندگي سازه هاي با پتانسيل آسيب رساني بالا
مراکز جمع آوري اطلاعات اين رشته:
شهرداري ها- وزارت مسکن و شهرسازي- وزارت صنايع و معادن- وزارت نفت- وزارت نيرو- سازمان آب و فاضلاب کشور- سازمان آب- ادارات برق- اداررات گاز- وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح- ارتش- سپاه- سازمان انرژي اتمي- موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران- مرکز آمار ايران

6-1- سدها:
6-1-1- پراکندگي سدهاي مخزني
6-1-2- پراکندگي سدهاي کشاورزي
6-1-3- پراکندگي سدهاي نيروگاهي
6-1-4- پراکندگي سدهاي تامين آب شرب
6-1-5- پراکندگي سدهاي چند منظوره
6-1-6- پراکندگي سدهاي خاکي
6-1-7- پراکندگي سدهاي بتني وزني
6-1-8- پراکندگي سدهاي بتني قوسي
6-1-9- پراکندگي سدهاي سيلاب زا

6-2- نيروگاه هاي اتمي:
6-2-1- پراکندگي نيروگاه هاي اتمي تکميل شده
6-2-2- پراکندگي نيروگاه هاي اتمي در حال ساخت

6-3- پراکندگي تاسيسات نظامي:
6-3-1- پراکندگي انبارهاي تسليحات نظامي
6-3-2- پراکندگي کارخانه ها ساخت تسليحات
6-3-3- پراکندگي معادن نظامي
6-3-4- پراکندگي انبارهاي مواد اوليه

6-4- پالايشگاه ها:
6-4-1- پراکندگي پالايشگاه ها7- اطلاعات ساختمانهاي آموزشي
7-1- اطلاعات مهد هاي کودک
7-1- اطلاعات آمادگي ها
7-3- اطلاعات مدارس ابتدايي
7-4- اطلاعات مدارس راهنمايي
7-5- اطلاعات دبيرستانها
7-6- اطلاعات پيش دانشگاهي ها
7-7- اطلاعات دانشگاه ها
7-8- اطلاعات مراکز تحقيقاتي
7-9- اطلاعات موسات آموزشي
7-10- اطلاعات مراکز سواد آموزي
8- اطلاعات ساختمانهاي اقتصادي
8-1- پراکندگي بازار سنتي شهر
8-2- پراکندگي فروشگاه هاي بزرگ
8-3- پراکندگي عمده فروشي ها
8-4- پراکندگي مغازه ها و تعميرگاه هاي عمومي
8-5- پراکندگي دفاتر حرفه اي و تخصصي
8-6- پراکندگي بانکها
8-7- پراکندگي سينماها و تئاترها
8-8- پراکندگي سالنهاي ورزشي
8-9- پراکندگي اماکن ورزشي ديگر
8-10- پراکندگي پارکينگهاي همسطح
8-11- پراکندگي پارکينگ هاي طبقاتي
8-12- پراکندگي مغازه ها و دفاتر باارزش بالا (طلافروشي ها و . . . )
8-13- پراکندگي دکه ها و محل هاي سيار
8-14- پراکندگي هتل ها
8-15- پراکندگي مسافرخانه ها
8-16- پراکندگي پانسيون ها
9- اطلاعات ساختمانهاي صنعتي
9-1- پراکندگي صنايع سنگين
9-2- پراکندگي صنايع سبک
9-3- پراکندگي صنايع غذايي
9-4- پراکندگي صنايع شيميايي
9-5- پراکندگي صنايع فلزي و معدني
9-6- پراکندگي صنايع ويژه ( با تکنولوژي بالا)
9-7- پراکندگي صنايع ساختماني
9-8- پراکندگي صنايع دستي
9-9- پراکندگي صنايع مادر
9-10- پراکندگي صنايع کشاورزي
9-11- پراکندگي صنايع نظامي
9-12- پراکندگي صنايع اتمي


9- اطلاعات اماکن مذهبي
9-1- اطلاعات مساجد
4-2- اطلاعات تکايا
4-3- اطلاعات حسينيه ها
4-4- اطلاعات کليسا ها
4-5- اطلاعات کنيسه ها
4-6- اطلاعات امامزاده ها
4-7- اطلاعات زيارت گاه ها
4-8- اطلاعات مصلي ها

11- اطلاعات شريانهاي حياتي
شريانهاي حياتي را ميتوان در زير مجموعه هاي زير تقسيم بندي نمود:
1-شبکه گاز
2- شبکه آب
3- شبکه جمع آوري فاضلاب و آبهاي سطحي
4- شبکه برق
5- شبکه مخابرات
6- شبکه حمل و نقل
7- شبکه پلها
8- شبکه راهها
9- شبکه راه اهن
10-شبکه مترو
11-شبکه فرودگاهها
12-شبکه ترمينالها و ايستگاههاي اتوبوس

براي يافتن اطلاعات مربوط به شريانهاي حياتي نامبرده در بالا ميتوانيم به ارگانهاي زير مراجعه کنيم:شرکت ملي گاز ايران ،موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران،مرکز آمار ايران،سازمان آتشنشاني،شهرداري،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي،مرکز مطالعات زلزله وزيست محيطي تهران، وزارت نيرو،شرکتهاي آب و فاضلاب، شرکت فاضلاب تهران ،وزارت راه و ترابري،شرکت توليد وانتقال نيرو،شرکت مخابرات ايران، مرکز GIS تهران

شبکه گاز: علاوه بر خسارات مستقيمي که ممکن است زلزله به شبکه گاز رساني وارد سازد اهميت شبکه گاز هنگام زلزله بيشتر به خاطر خسارات غير مستقيمي است که احتمال دارد بر اثر آتش سوزيهاي بعد از زلزله بوجود آيد گسترش شبکه گاز رساني در زير بافت شهر تهران وساير شهر هاي بزرگ کشور و آسيب پذيري اين شبکه ها در برابر حوادث غير مترقبه از جمله زلزله اهميت پرداختن به مديريت بحران شبکه گاز را چند برابر مي کند و استفاده از شيرهاي کنترل اتوماتيک گاز بسيار لازم و ضروري به نظر مي رسد. موارد زير بايد در هنگام بحران به دقت رعايت شود:
1-قطع گاز از ورودي ايستگاههاي تقليل فشار گاز برون شهري
2-تخليه گاز خطوط تغذيه از محلهاي تعيين شده
3-تخليه خطوط شبکه توزيع از محل ايستگاههاي درون شهري
4-اولويت بندي قطع گاز شبکه آسيب ديده با توجه به درصد بحران
5-ايمن سازي محيطهاي تخليه گاز
6- ايمني سازي شبکههاي تحت پوشش

لايه هاي اطلاعاتي شبکه گاز :
1 - اطلاعات مربوط به مديران بحران شبکه گاز شامل:(نشاني محل سکونت، تلفنهاي تماس ،وضعيت مسکن از لحاظ ايمني در برابر زلزله)
2-اطلاعات مربوط به شبکه شامل:
• تاسيسات توليد گاز
• لوله اصلي با فشار بالاي ذخيره
• تاسيسات گازي
• مخازن گاز
• خطوط لوله کم فشار
• انواع لوله
• انواع اتصالات ( پيچي فلنجي مکانيکي و ...)
• (TEST POINT) TP
• (CATODIC PROTECTION)CP
• ايستگاههاي تبديل لوله ها به قطر هاي مختلف DRS-
• علمک هاي گاز RIZER-
• ايستگاههاي فشار شکن REDUCER-
• شير آلات ورودي گاز به شهرCITY GATE -
• شير آلات موجود در شبکه VALVES-
• محلهاي انسداد انتهاي لوله هاCAP-
• اطلاعات مشترکين
• محلهاي تغيير جهت لوله
• محلهاي از پيش تعيين شده جهت تخليه گاز
• اولويت بندي قطع گاز شبکه هي آسيب ديده با توجه به درصد بحران
• مکانهاي حساس که در شبکه بايد گاز رساني شوند مثل بيمارستانها مراکز اسکان موقت مراکز ستاد بحران و ...
• اطلاعات مشترکين


شبکه آبرساني:
بدون شک پس از بحران چه براي حفظ بهداشت و چه براي نوشيدن و چه براي خاموش کردن آتش سوزيها ي احتمالي آب از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است اطلاعاتي که بايد از شبکه آبرساني در دسترس باشند شامل موارد زير است :

سيستم هاي تامين آب
• رودخانه
• مخازن سدها
• چاهها
• درياچه ها

خطوط انتقال اصلي:
• کانالهاي روباز( ابعاد ،دبي،جنس ،موقعيت )
• تونلهاي روباز( ابعاد ،دبي،جنس ،موقعيت )
• لوله هاي تحت فشار( ابعاد ،دبي،جنس ،موقعيت )

تصفيه خانه هاي آب
شبکه توزيع لوله ها شامل لوله هاي ( فولادي ،چدني،گالوانيزه،بتني،آزبست،ايرانيت،پلي اتيلنفپلي وينيل کلرايد و...)
متعلقات لوله ها شامل:
تبديلها
زانويي ها
شيرالات شامل :
(CV)CHECK VALVE
PRESSURE RELIFE VALVE
(PRV)PRESSURE REDUCING VALVE
(PSV)PRESSURE SUSTAINING VALVE
(FCV)FLOW CONTROL VALVE
انواع اتصالات
اطلاعات مربوط به مخازنشامل مخازن زميني و هوايي(نوع ،فلزي،بتني،حجم،مقاومت در برابر زلزله)
اطلاعات مشترکين
تانکهاي ذخيره
ايستگاههاي پمپاز
مکانهاي حساسي که بايد در هنگام زلزله در اولويت آبرساني قرار بگيرند
مکانهاي داراي ريسک آسيب پذيري بالا
اطلاعات مربوط به مديران بحران شبکه آب شامل:(نشاني محل سکونت، تلفنهاي تماس ،وضعيت مسکن از لحاظ ايمني در برابر زلزله)

همچنين جهت آگاهي از وضعيت شبکه نصب دستگاههاي تله متري از قبيل موارد زير پيشنهاد ميشود که بايد اطلاعات دقيق آنها نيز مشخص شود :
ارتفاع سنج مخازن
فشار سنج لوله ها
کنتور و فلومتر لوله ها
سرعت سنج مجاري باز و بسته
سيستم هاي اعلام خبر نمايش آژير بروز اشکالات/ 0 نظر / 12 بازدید