اصول جستجو و نجات

 

         اصول جستجو و نجات
SEARCH AND RESCUE
(
SAR)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

        به كليه اقداماتي كه توسط يك نجاتگر در محل حادثه به منظور نجات و امدادرساني به افرادي كه در مخاطره افتاده و جهت تسكين آلام كساني كه نا اميدانه نياز به كمك دارند ، جستجو و نجات مي نامند.

مراحل جستجو و نجات

L

LOCATE

تعيين موقعيت

A

ACCESS

دسترسي به سوژه

S

STABILIZE

تثبيت

T

TRANSPORT

حمل و نقل

-------------------------------------------------

اجزا متشكله يك عمليات كامل
( جستجو نجا ت )

چگونگي دسترسي به مصدوم و مجسم كردن صحنه حادثه در ذهن پيش طراحي

چگونگي وقوع حادثه و احتمال وقوع ديگر حوادث

آكاهي از حادثه

استفاده صحيح از تجهيزات موجود و مورد نياز احتمالي

تدبير و برنامه ريزي

هدايت نيروهاي عملياتي و تقسيم وظايف برحسب توانايي و تبحر افراد در موارد خا ص

تاكتيك ها و راهبردها

مرحله ايست كه نه عمليات به پايان رسيده و نه نجاتگر از صحنه حادثه خارج شده است

تعليق

انتقاد صحيح از افراد نجا ت گر پس از اتمام عمليات به صورت عملي و منطقي براي بهبود در روند كار جستجو نجا ت

انتقاد

 مباحث تئوري عملياتهاي SAR

1-      آموزش

2-      توانايي جسماني

3-      صلاحيت

4-      تجهيزات

5-      تحمل فشارهاي روحي و رواني

6-      شناخت افراد گروه واگذاركردن مسووليت به آنها بر حسب نوع توان جسماني و كارآيي و دانش فني هر فرد

 

 توانايي و كارآيي كلي يك تيم عملياتي SAR

1-     معنا شناسي

2-     تكنيك جستجو و نجا ت

3-     ارتباطات راديويي

4-     عكس برداري

5-     كمك هاي اوليه و پزشكي

6-     مصاحبه

7-     عمليات زمستاني

8-     آموزش در مورد بلاياي طبيعي

9-     غواصي و عملياتهاي دريايي

10- ارتباطات و هماهنگي گروههاي امداد رساني محلي

11- گفتار واضح ( راديويي و گزارش)

12- روانشنا سي رفتاري و حمايت های روانی

13- هماهنگي در ماموريت

14- نقشه خواني و كار با قطب نما

15- آموزش كشف جرم

/ 0 نظر / 22 بازدید