دريای خزر و سونامی

گسلهاي بستر درياي خزر و عمق زياد آن، وقوع سونامي در اين درياچه را ممكن مي سازد. پدرام ناوي رئيس گروه زمين شناسي زيست محيطي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، با بيان اين مطلب افزود: ايران در كمربند زلزله خيز جهان قرار دارد و از طرفي شمال و جنوب كشورمان را آبهاي آزاد و بسته اي فرا گرفته اند كه بر همين اساس وقوع سونامي در درياي عمان و درياچه بستر خزر امري دور از ذهن نخواهد بود.
وي اظهار داشت: همانطور كه ديديم فاصله مركز وقوع زمين لرزه و سپس سونامي از ايران بسيار طولاني بود كه در نهايت شاهد خسارات اندك در سواحل شرقي ايران و در چابهار بوديم اما اين امر به معناي در امان بودن قطعي ايران از خطرات سونامي هاي بعدي نيست.
دكتر ناوي با اشاره به اينكه تا بحال هيچ گونه سابقه اي در مورد وقوع سونامي در درياي خزر مشاهده نشده است، تصريح كرد: وجود اطلاعاتي مبني بر وجود گسلهاي گسترده در زير بستر درياي خزر، مطالعه و بررسي در اين زمينه را طلب مي كند.يادآور مي شود به لحاظ اينكه سونامي ها پس از ايجاد زمين لرزه هاي بستر اقيانوس ها ايجاد مي شوند و تا به امروز دانشمندان در پيش بيني دقيق زمين لرزه ها عاجز مانده اند، بنابر اين پيش بيني سونامي نيز تا به حال امري غير ممكن به نظر مي رسد، اما با اطلاع رساني دقيق و به موقع و مديريت صحيح بحران در زمان وقوع حادثه مي توان ميزان تلفات و خسارات را به پايين ترين حد خود رساند.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com


/ 0 نظر / 13 بازدید