زنان بيشتر درمعرض خطرآلودگی هستند Women have greater chances of infection

چرا برای يک زن مشکل است که از خودش در برابر آلوده شدن محافظت کند؟

1x1.gif 1x1.gif 1x1.giftop.gif Greater chances of infection

امکان بيشتر در دريافت آلودگی

در آمار بسياری از کشورها، بيشتر زنانی که آلوده به ويروس اچ. آی. وی. شده اند، از راه تماس جنسی با شريک جنسی آلوده مرد، ويروس را دريافت کرده اند. در رابطه بين دو شريک جنسی مرد و زن (هرتاسکسوئل)، زنان از نظر جسمانی دارای آمادگی بيشتری نسبت به مردان برای دريافت ويروس می باشند. همچنين از نظر طبيعی امکان ها وشرايط فراهم بيشتری، برای انتقال ويروس به بدن آنها وجود دارد. اين واقعيت يک پيام با خود به همراه دارد و آن اين است که بايستی توجه خاصی به زنان در مبارزه با اپيدمی داده شود و از آنان حمايت بيشتری به عمل آيد تا جامعه در اين قشر بی تناسب آلوده نشود.

اطلاعات به دست آمده از تحقيقات متفاوت نشان می دهد که در تماس جنسی بين زن و مرد، زنان به ميزان دو برابر مردان امکان دريافت ويروس از شريک جنسی آلوده خود را دارند تا مردان از شريک جنسی آلوده زن خود. اين دليل بسيار مستدلی است که چرا در آمار، تعداد زنان آلوده بسيار بيشتر از مردان است.

در ايران، اگر آمارهای رسمی اعلام شده افراد آلوده به ويروس از طريق سرنگ آلوده را بپذيريم و نيز اين باور را که بيشتر اين افراد را گروه مردان تشکيل می دهند و با توجه به اين نکته که اين افراد احتمالاً دارای خانواده و همسر نيز می باشند، خود نشان دهنده ميزان بالای خطر انتقال آلودگی در بين قشر زنان ايران خواهد بود.

به اين ترتيب بسيار محتمل است که آمار زنان آلوده بزودی از تعداد مردان پيشی بگيرد، مگر آن که در عمل اقداماتی انجام گيرد که مانع ازآن شود.

تاثير مستقيم ديگری که آلودگی در زنان بوجود می آورد، انتقال ويروس از طريق مادر به جنين است که اين نيزخود دليل ديگری است برای توجه بيشتر به آسيب پذيری زنان و زنگ خطری است در افزايش آمار کودکان الوده و مبتلا به ايدز.
ميليون ها کودک در سرتاسر جهان بدليل بيماری ايدز يتيم شده اند و بسيار مستعد و آماده برای آلودگی به ويروس اچ. آی. وی. می باشند.

  line.gif

1x1.gif 1x1.giftop.gif Inequalities

نابرابری اجتماعی

در اروپا و آمريکای شمالی ممکن است که فمينيست ها پيشرفت های خوبی کرده باشند و به جايگاه بهتری در اجتماع دست يافته باشند.. اما همچنان در بسياری از مسايل و جنبه های زندگی، مانند فرصت های شغلی، امکان تحصيل و انتخاب نوع و روابط زندگی هنوز نابرابری های زيادی برای آنان وجود دارد.
در شهرهای بزرگ ايران هم ممکن است که در بين اقشار متوسط و قشر تحصيل کرده، زنان دارای جايگاه بهتری باشند و گاه مردان تحصيل کرده خودشان حق بيشتری نسبت به قوانين جاری برای زنان خود قايل باشند. اما هنوزهم در بسياری ازجوامع رابطه مردسالاری به شکل سنتی آن همچنان حاکم می باشد. در اين ميان در رابطه جنسی بين زن و مرد نيز، نقش مرد حاکم است.
هنوز هم در بسياری ازشهرها و خانواده ها زنان نقشی در انتخاب شريک آينده زندگی خود ندارند. در بعضی سنت ها زنان حتی نمی دانند که با چه کسی ازدواج می کنند. در چنين وضعيتی که مردان قدرتمند هستند و تمام اختيارزن را دردست دارند، در رابطه جنسی بين آنان، زنان حتی در جايگاه تصميم گيری درموضوع انتخاب استفاده از کاندوم نيستند. زنان ممکن است که حق استفاده از کاندوم را نداشته باشند و يا نتوانند با ديگر راهکارها از خودشان در مقابل ويروس اچ. ای. وی. محافظت کنند.
در بسياری مناطق ازدواج زودهنگام دختران، اشتغال در سنين کم، آنان را از ادامه تحصيل باز می دارد و اين خود باعث دوری از محيط و شرايطی می شود که آنان می توانستند درباره اين مسايل آموزش ببينند و بتوانند از خود در مقابله با اين آلودگی حفاظت کنند.
در بسياری جاها دختران جوان و زنان شاغلی که آلوده به ويروس می شوند، از ادامه تحصيل و يا کار باز می مانند. شماری از سوی خانه و خانواده خود طرد می شوند و آنان را در شرايط آسيب پذيرتری قرار می دهد.

  line.gif

1x1.gif 1x1.giftop.gif Women in the family

زنان در فاميل وخانواده

حتی کانون خانواده و ازدواج نيزدر بسياری جوامع ضامن امنيت يک زن نيست. در جوامع بسياری مسئله همبستری زن شوهردار با مردی ديگر نه فقط قابل قبول نيست، بلکه جرم بسيار سنگينی محسوب می شود. در حاليکه مناسبات جنسی خارج از روابط زناشويی مردان و حتی همخوابگی آنان با زنان خودفروش به عنوان مسئله ای طبيعی قلمداد شده و به راحتی پذيرفته می شود. از سويی ديگرآمار مردان معتاد به مواد مخدر تزريقی در ايران به شکل نگران کننده ای بالا است. اين گروه از افراد اولين گروه در معرض خطر، با ميزان ريسک بسيار بالای آلوده شدن به ويروس اچ. آی. وی. هستند.

بسياری از کشورها و از جمله کشورهای فارسی زبان، در مقابله با اين اپيدمی، تمرکز خود را برحمايت از بنياد خانواده و ترويج فرهنگ ازدواج گذاشته اند. ماداميکه که اين خود شوهر است که زن را آلوده می کند، با وفا ماندن زن به شوهر هيچگونه کمکی نخواهد توانست به زن بکند تا او از آلوده شدن به ويروس اچ. آی. وی. در امان بماند. هر چند که اين تنها يکی از راه های انتقال ويروس اچ. آی. وی. به قشر زنان است، اما قابل تأمل می باشد.

علاوه بر اين زنان نقش های مختلف مهمی را در جامعه ايفا می کنند. زنان به عنوان مادر و تربيت کننده فرزندان نقش اساسی در ساختار جامعه و خانواده دارند. دربسياری قشرها و جوامع مانند شمال ايران، زنان نقش بسيار مهمی به عنوان نيروی کاری در اقتصاد خانواده دارند. از دست دادن مادر در چنين خانواده هايی می تواند باعث از هم پاشيدگی بنيان خانواده شود. غالب اوقات محروم ماندن فرزندان از نان آور و محروميت کودکان از داشتن مربی و غمخوار را به همراه دارد.

  line.gif

1x1.gif 1x1.giftop.gif Prostitution

خود فروشی

مشکل ديگری که زنان را در مقابل ويروس اچ. آی. وی. آسيب پذيرتر می کند، بهره برداری جنسی از آنان برای منافع مالی از طريق خود فروشی می باشد. تنگدستی و فقر مالی ازعمومی ترين دلايل روی آوردن به خود فروشی درقشر زنان می باشد. کمتر اشخاصی هستند که به دليل لذت و تفريح به اين کار روی بياورند. زنان خودفروشی که به اين کار روی می آورند درمعرض خطر بسيار بالای آلوده شدن قرار دارند.
بسياری از اين افراد، بيوه زنانی بدون سرپرست و بدون امنيت اجتماعی می باشند که برای ادامه حيات پناه به اين کار می آورند. زنان نا اميدی که نياز به پول برای سرپرستی و نگهداری بچه های خود دارند، در جايگاهی نيستند که مشتريان خود را مجاب به استفاده از کاندوم نمايند که اين البته به معنای آن است که نه فقط خود آنان در معرض خطر آلوده شدن می باشند بلکه درصورت آلوده بودن به ويروس اچ. آی. وی. می توانند ويروس را نيز به مشتريان خود انتقال دهند در معادله ای ساده مشتريان از اين دست که کاندوم استفاده نمی کنند نيز اشخاصی هستند که ايدز را به خانه خود می برند.

در بسياری از کشورها کار زنان از طريق در اختيار قرار دادن تن خود، هم از نظر جامعه مطرود بوده و هم از نظر قوانين اجتماعی، عملی غير قانونی وجنايی محسوب می شود. برای چنين زنانی زمانی که به عنوان شغل به چنين کاری روی می آورند بسيار سخت است که به سرويس های مرافبت سلامتی برای مراقبت از سلامت خود دسترسی داشته باشند و سلامت خود را منظم کنترل کنند.

بدنامی در اين شغل، آسيب پذيری اين گروه از قشرزنان را به شدت افزايش می دهد، گروهی که خود به خود در معرض خطر شديد می باشد.

  line.gif

1x1.gif 1x1.giftop.gif Drugs

اعتياد

اعتياد يک مشکل اجتماعی است که زنان را نيز دقيقاً مانند مردان مبتلا می کند. وقتی صحبت از يک معتاد می شود به طور معمول، مردان هستند که به عنوان افراد معتاد به ذهن می آيند. اما بسياری از افراد معتاد به مواد مخدر تزريقی را زنان تشکيل می دهند. تمام زنانی که که اعتياد به مواد مخدر تزريقی دارند، به سادگی در معرض استثمار جنسی قرار می گيرند و علاوه بر آن نسبت به دريافت آلودگی از راه تزريق مواد مخدر نيز، بسيار آسيب پذيرهستند.
بسياری از زنان نيز شرکای جنسی مردان معتادی هستند که از راه سرنگ به ويروس اچ. آی. وی. آلوده شده و اين آلودگی را به زنان خود انتقال داده اند.

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com
  

/ 0 نظر / 11 بازدید