نقش اطلاعات در مديريت بحران (۴)

شبکه جمع آوري فاضلاب و آبهاي سطحي:
اطلاعات شبکه جمع آوري فاضلاب مخصو صا هنگامي که در مجاورت ساير شبکه ها قرار دارد بسيار با اهميت است
شيوع بيماريها و کمبود بهداشت شهروندان پس از زلزله نيز اين امر را تشديد ميکند اطلاعات مورد نياز شامل موارد زير است:

• انشعابات
• کانالهاي و مجاري انتقال ( ابعاد ،دبي،جنس ،موقعيت )
• لوله ها ( جنس لوله ها، قطر لوله هاو ...)
• اتصالات لوله ها

متعلقات لوله ها شامل:
• تبديلها
• زانويي ها
• آدم رو ها
• ايستگاههاي پمپاژ
• تصفيه خانه ها
• مسيلها
• دستگاههاي تله متري

اطلاعات مشترکين
اطلاعات مربوط به مديران بحران شبکه فاضلاب شامل:(نشاني محل سکونت، تلفنهاي تماس ،وضعيت مسکن از لحاظ ايمني در برابر زلزله)

شبکه برق رساني :
نيرو گاهها
ايستگاههاي فشار قوي
خطوط فشار قوي
دکل هاي انتقال برق
ترانسفورماتورها


خطوط برق اصلي شبکه شهري
شبکه هاي فرعي
شبکه هاي رو زميني و زير زميني
اولويت بندي مناطق از لحاظ برق رساني
تهيه ژنراتورهاي قوي براي برق رساني اضطراري به مکانهاي استراتژيک در صورت آسيب ديدگي شبکه
اطلاعات مشترکين
اطلاعات مربوط به مديران بحران شبکه برق رساني شامل:(نشاني محل سکونت، تلفنهاي تماس ،وضعيت مسکن از لحاظ ايمني در برابر زلزله)

شبکه مخابرات:
با استفاده از تجربيات زلزله هاي گذشته ميتوان گفت شبکه تلفن همراه به عنوان مهمترين عنصر زير بنايي مخابراتي حين زلزله در نظر گرفته ميشود بر خورداري از ارتباطات حين وقوع زلزله ميتواندخسارات را به حد اقل برساند برخي از عناصر شبکه مخابراتي کشور شامل موارد زير است:
• دکل هاي مخابراتي
• آنتن هاي مخابراتي
• ايستگاههاي مخابراتي
• سوييچ هاي مخابراتي
• تجهيزات مخابراتي با الويت بالا ( مورد استفاده در ستاد مديريت بحران ،اطلاع رساني عمومي و...)

شبکه حمل و نقل:
شبکه راهها:
راههاي برون شهري

راههاي درون شهري
آزاد راهها
راههاي اصلي
راه فرعي

راههاي زير زميني
وضعيت تقاطعها روگذر زير گذر
اهميت تقاطعها
اولويت بندي تقاطعها
راههايي که به اماکن حساس ختم ميشوند
گذر هاي به عرض 3 متر و 6 متر
راه آهن برون شهري
راه آهن درون شهري
ايستگاههاي مترو و راه آهن
تونلهاي بزرگ راهها
تونلهاي راه آهن
شبکه هاي مربوط به ابنيه راهها
فرودگاهها
ترمينالهاي هوايي
آشيانه هاي هواپيما
سيستمهاي سوخت رساني هواپيما
باند هاي هليکوپتر
ترمينالهاي اتوبوسراني
پارکسوارها
ايستگاههاي سوخت رساني

مدل سازي گردش اطلاعات در بحران زمينلرزه

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com/ 0 نظر / 11 بازدید