ارتوپدي (( بيماري انگشت ماشه اي ))

بروز اين بيماري نسبتاً شايع است . نيام قسمت ابتدايي تاندون خم کننده انگشتان در قاعده انگشت دست ضخيم مي شود و موجب تنگ شدن دهانه نيام مي گردد . تاندونهاي موجود در محل تنگي تحت فشار قرار گرفته و در ناحيه قبل از تنگي دچار تورم و برآمدگي مي شوند . در هنگام راست کردن انگشت اين قسمت متورم به سختي وارد دهانه نيام مي شود و انگشت به اصطلاح قفل مي کند .

* علائم باليني : اين بيماري در انگشتان افراد ميانسال بويژه خانمها ديده مي شود . همچنين در شست نوزادان يا بچه هاي کم سن و سال رخ مي دهد .

* علائم نوع بالغين : بيمار از حساسيت درقاعده انگشت مبتلا و از قفل شدن انگشت در وضعيت خم شده کامل شاکي مي باشد . قفل شدن با تلاش بسيار دست ديگر باز مي شود . هنگام باز شدن صدايي به گوش مي رسد ( Snap ) در معاينه يک برآمدگي قابل لمس و معمولاً دردناک در قاعده انگشت مبتلا ديده مي شود .

* علائم در نوزادان : شست خم شده نوزادان ناميده مي شود . نوزاد قادر به راست کردن انگشتي که در حالت خم شده قفل گرديده است ، نمي باشد . يک برآمدگي قابل لمس در قاعده شست لمس مي شود . نکته قابل توجه در نوزادان اين است که به سبب مشکل بودن اصلاح خميدگي غالباً اين بيماري با در رفتگي شست يا تغيير شکل مادرزدي اشتباه مي شود .

فرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com/ 0 نظر / 46 بازدید