تقديم به گروه امداد ونجات بسيج سازمان خبرگزاري (ايرنا) آيا او را مي شنوي؟

هوالبشير


Someone forwarded this to me )

(...and I thought you'd all enjoy this one

The man whispered, "God, speak to me,"
and a meadowlark sang.
But, the man did not hear.

مرد زمزمه كرد "خدايا با من حرف بزن"

و مرغ دريايي آواز خواند

اما مرد آن را نشنيد

So the man yelled, "God, speak to me,"
and the thunder rolled across the sky.
But, the man did not listen.

پس مرد فرياد زد خدايا با من حرف بزن

و رعدي در ميان آسمان غرش نمود

اما مرد به آن گوش نداد

The man looked around and said, "God let me see you."
And a star shined brightly.
But the man did not see.

مرد اطرافش را نگاه كرد و گفت خدايا اجازه بده ببينمت

و ستاره اي به روشني درخشيد

اما مرد آن را نديد

And, the man shouted, "God show me a miracle."
And, a life was born.
But, the man did not notice.

و مرد فرياد زد خدايا به من يك معجره نشان ده

و زندگي متولد شد

اما مرد هيچ ملاحظه اي نكرد

So, the man cried out in despair,
"Touch me God, and let me know you are there."
Whereupon, God reached down and touched the man.
But, the man brushed the butterfly away ... and walked on.

پس مرد در ياس و نا اميدي گريست و گفت

خدايا مرا لمس كن اجازه بده تا بدانم كه آنجا هستي

در نتيجه خدا پايين آمد و مرد را لمس كرد

اما مرد آن پروانه را كنار زد و به راه خود ادامه داد

I found this to be a great reminder that God is always around us
in the little and simple things that we take for granted ...
even in our electronic age... so I would like to add one more:

من دريافتم كه اين مطلب يك تذكر بزرگي است كه خدا هميشه اطراف ماست

كه در چيزهاي كوچك و ساده به ما تقديم مي شود

و حتي در دنيا الكترونيك ما من يك چيزه ديگر به اين مطلب اضافه مي كنم

The man cried, "God, I need your help!"
And an e-mail arrived reaching out
with good news and encouragement.
But, the man deleted it and continued crying ...

مرد گريست خدايا من به كمك تو نياز دارم

و ايميلي با اخبار خوب و دلگرمي به دستش رسيد

اما مرد آن را پاك كرد و به گريه ادامه داد

Don't miss out on a blessing because it isn't packaged the way that you expect. My instructions were to send this to people that I wanted to be blessed, and I picked you!

Expect the unexpected... Have a happy day!

Akbar Nemati

فرصت دعاي نعمتهاي خداوند را از دست ندهيد

اون بسته اي نيست كه شما انتظار داريد

دستور العمل من براي شما ارسال شد و سپاسگذاري از نعمتهاي الهي را از شما خواهانم

انتظار چيزه غير منتظره اي را داري روزي خوبي را برايت آرزو مي كنمفرهاد شرف پور مربی امداد و نجات
برای تماس با من با پست الكترونيك
mosaferaseman2002@yahoo.com  
نویسنده : farhad sharafpour ; ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳